Doğru ekip ve bilgiyle güçlenin!

Kurumsal danışmanlıkta uzman bir ekip soru ve sorunlarınızın çözümü için hazır!

Sunduğumuz danışmanlık ve eğitim hizmetleriyle kurumunuzun gelişmesine; hazırladığımız inceleme ve değerlendirme raporlarıyla kurumunuzun mevcut durumu hakkında gerçekçi bilgilere sahip olmanızı sağlıyoruz..

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği

Emlak Vergisine esas olmak üzere 2019 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

Belediye Şirketleri Tarafından Özel Güvenlik Hizmetleri Verilmesine İlişkin Değişiklik

Bilindiği üzere İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22’nci maddesindeki limit ve şartlar ile 62’nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki...

4760 Sayılı ÖTV Kanununa Ekli (A) Cetvelinde Bulunan Bazı Malların Yeniden Tespiti Hk. Karar

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı malların özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkur Kanunun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurul Kararı

660 sayılı KHK’nın 9’uncu maddesi uyarınca; ülkemiz mevzuatına ve uluslararası standartlara uyum sağlamak üzere, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu tarafından “ISRS 4410 Compilation Engagements” başlığıyla yayımlanan Standardın mevzuata kazandırılması amacıyla İlgili Hizmetler Standardı (İHS) 4410 Finansal Bilgileri...

  • Bir kuruluşun sahip olduğu yeri doldurulamaz tek sermaye insanların bilgi ve yeteneğidir.

    -Andrew Carnegie
  • Uygarlığımızın geleceği bilimsel düşünme alışkanlığımızın gitgide yayılmasına ve derinleşmesine bağlıdır.

    -John Dewey